Cookie Consent by TermsFeed

Privacyverklaring

Associates Des Arts Magazine en Associates Des Arts (nader te noemen ADA) te Ophemert zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacy-rechten van diegene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. ADA gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens
ADA verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres etc. De categorieën van verwerkingen zijn: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

ADA kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of voor de noodzakelijke uitvoering van een overeenkomst dit verplicht is.

ADA kan persoonsgegevens verwerken op grond van vereiste wettelijke grondslagen zijnde een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. ADA informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert ADA de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden
Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor ADA noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Op deze wijze kan zij op de juiste wijze haar diensten en producten aanbieden en leveren. ADA verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van verkoop van haar producten, het versturen van nieuwsbrieven, het beantwoorden van vragen/klantcontact en het informeren over nieuwe ontwikkelingen. ADA zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Bewaartermijn
ADA zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Functionaris voor de Gegevensbescherming
ADA heeft geen Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Volgens artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) verplicht indien de organisatie:

  • een overheidsinstantie of overheidsorgaan is (behalve in het geval van gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken)
  • hoofdzakelijk is belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen
  • hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerkingen van bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Vorenbedoelde criteria zijn volgens ADA niet op haar van toepassing.

Rechten betrokkenen
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om ADA te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of verwijdering van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. De verwerkingsverantwoordelijke zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.
Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

Een verzoek tot rectificatie, verwijding of intrekking van de toestemming voor verwerking dient schriftelijk ingediend te worden, per e-mail of per post. Bij de verwerking van het verzoek zal ADA vragen om een legitimatiebewijs voor het vaststellen van de identiteit van de betrokkene. Bij geldige verzoeken zal ADA uiterlijk binnen 4 weken hieraan gehoor geven.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen
ADA verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. ADA deelt, indien zij hiertoe gerechtigd is, persoonsgegevens met resellers.

Cookies en web analytics
ADA maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. ADA gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

ADA maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee ADA de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

ADA biedt aan geïnteresseerden een nieuwsbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevens uitwisselen aan een derde land of internationale organisatie (indien van toepassing).

ADA stelt de betrokkene in kennis indien zij persoonsgegevens uitwisselt met een derde land en/of internationale organisatie. Daarbij verstrekt zij in ieder geval informatie omtrent het beschermingsniveau van het betreffende land (adequaatheidsbesluit of andere passende waarborgen) en hoe er een kopie van kan worden verkregen.

Wijziging privacyverklaring
ADA behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.